Αμοιβές Εξετάσεων ΚΠγ

Η αποζημίωση των απασχολούμενων σε επιτροπές εξεταστικών κέντρων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ), καθώς και στις αντίστοιχες επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών, καθορίζονται από το ΦΕΚ 1696τ.Β'/16-05-2012, το οποίο τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2401τ.Β'/29-08-2012.